อว. จับมือวิชาการ Times Higher Education (THE) จัดประชุมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยสู่ระดับโลก

0
453

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือ Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดการประชุมวิชาการ Thailand and South East Asia Masterclass ให้กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออดเฉียงใต้ เพื่อชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน และวิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพการจัดอันดับของ World University Rankings ในปีต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง สถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนา Thailand and South East Asia Masterclass ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอันดับ World University Rankings เป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นหนึ่งในทางเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษาทั่วโลก

ในปี 2565 Times Higher Education (THE) จัดอันดับ World University Rankings สถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1,600 แห่ง จาก 99 ประเทศทั่วโลก โดยมีเกณฑ์ชี้วัดที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1.) ด้านการเรียนการสอน 2.) ด้านการวิจัย 3.) ด้านการอ้างอิงในผลงานวิจัย 4.) ด้านความเป็นนานาชาติ และ 5.) ด้านรายได้ทางอุตสาหกรรม โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ จำนวน 17 แห่ง มีอันดับที่ดีที่สุดคืออันดับที่ 601-800 โดยได้รับการจัดอันดับ 8 สาขาจาก 10 สาขา ประกอบไปด้วย Business and Economics, Clinical and Health, Computer Science, Education, Engineering, Life Sciences, Physical Sciences, Social Sciences ซึ่ง อว. คาดหวังจะได้เห็นสถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการจัดอันดับจำนวนมากขึ้น และอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น

ดังนั้น ทาง อว. จึงร่วมกับ Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดการประชุมสัมมนาThailand and South East Asia Masterclass ให้กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน และสถาบันในภูมิภาคเอเชีย เพื่อชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมิน และวิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินคุณภาพการจัดอันดับของ World University Rankings ในปีต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง สถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. กล่าวว่า ทาง อว. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่ระบบการจัดอันดับ World University Rankings ผ่านโปรแกรมการอบรม The Datapoints ของ THE มาใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา และเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาตามเป้าหมาย หรือการพัฒนาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ได้ เช่น กลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกสามารถใช้ตัวชี้วัดหมวดการวิจัยมาใช้เป็นตัวสะท้อนความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาได้  กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสามารถใช้ตัวชี้วัดหมวดรายได้จากภาคอุตสาหกรรมในการเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาได้ และกลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะสามารถใช้ตัวชี้วัดหมวดการเรียนการสอนในการเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาได้ เป็นต้น

สถาบันอุดมศึกษาไทยแต่ละแห่งล้วนแต่มีศักยภาพในการเข้าสู่ระบบการจัดอันดับ World University Rankings ได้แต่อาจขาดคุณสมบัติบางประการที่เข้าตามเกณฑ์ชี้วัด ซึ่ง The Datapoints ของ THE เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะช่วยวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน ศึกษาจุดแข็ง จุดด้อยที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก และสามารถติดอันดับ World University Rankings ได้ ทาง อว. จึงได้สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยทุกแห่งเข้าร่วมการจัดอันดับ World University Rankings เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยอยู่เสมอ และพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

one + nine =