สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

0
160

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน  “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” โดยความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  ณ ควอเทียร์ คิว สเตเดียม ชั้น M  ศูนย์การค้า  ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุรัตน์ อัมพุช ประธานกรรมการบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และ นางสาวกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายของที่ระลึก

จากนั้น นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยการจัดงานครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ในครั้งนั้นยังคงใช้ชื่อว่า “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” อีกทั้งยังจัดงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ “เทศกาลน้ำมันเมล็ดชาสัญจร” ต่อมาในปี 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากน้ำมันเมล็ดชาเป็น “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย” เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้นและที่สำคัญคือลดความสับสนในกลุ่มผู้บริโภคที่เข้าใจว่าน้ำมันเมล็ดชาคือชาชงดื่ม จึงนำมาซึ่งการจัดงานภายใต้ชื่อ “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และต่อเนื่องสู่การจัดงานครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด BORN FROM HEART MADE FOR HEALTH” มหัศจรรย์น้ำมันดีต่อใจ ในปีนี้

โดยประวัติของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ นั้น เริ่มขึ้นในปี 2547 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคามีเลียในประเทศไทย โดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพ และเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือ และสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือการฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำ  ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน

โดยการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มการปลูกและขยายพันธุ์ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกต้นชาน้ำมัน ในพื้นที่บ้านปางมะหันและบ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กว่า 3,464 ไร่ คิดเป็นต้นชาน้ำมัน 623,397 ต้น ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,305 คน จาก 30 หมู่บ้าน ซึ่งราษฎรเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการดูแลต้นชาน้ำมัน และส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อผลิตเป็นน้ำมันบริโภคที่มีประโยชน์ต่อคนไทย จึงเรียกได้ว่าการปลูกต้นชาน้ำมันนี้ ต้นทางคือการฟื้นป่า ปลายทางคือน้ำมันเมล็ดคามีเลียคุณภาพ ก่อเกิดประโยชน์แก่ราษฎรได้อย่างแท้จริง

จากนั้น นางสาวพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กราบบังคมทูลรายงานความร่วมมือการจัดงานระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ว่า  “บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ทราบถึงแนวพระราชดำริและความเป็นมาของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย จึงพร้อมสนับสนุน และเผยแพร่คุณประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคามีเลียให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน โดยได้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ วางจำหน่ายที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ทุกสาขา อย่างต่อเนื่องมากกว่า 8 ปี”  

ในการนี้ นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เบิกผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” โดยทรงวางสัญลักษณ์รูปหัวใจบนขวดน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ โอกาสนี้ ทรงวาดภาพบนแบบจำลองรูปหัวใจพระราชทานเป็นที่ระลึกพร้อมทั้งทรงปรุงอาหารโดยใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ เมนู “ไข่เจียววังสระปทุม (ไข่เจียวสวรรค์)”และทอดพระเนตรเมนูอาหารจากร้านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยทุกเมนูล้วนปรุงจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวน้ำมันเมล็ดคามีเลีย “ต้นทางฟื้นป่า ปลายทางน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคามีเลีย อาทิ เรื่องเล่าของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย การเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า (Camellia oleifera) สู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎร คุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย สีธรรมชาติจากผืนป่า สร้างคุณค่างานหัตถกรรม จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดแสดง โดยกลุ่มทอผ้าไหมจากศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านโนนเสาเล้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันลวดลายใหม่ ออกแบบโดยอาจารย์คมกฤช ฤทธิ์ขจร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมของมูลนิธิชัยพัฒนา

พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตร Heart Installation โดยศิลปิน ครูปาน สมนึก คลังนอกที่ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “Born from Heart, Made for Health” สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของน้ำมันเมล็ดคามีเลียที่ดีต่อใจและสุขภาพ ทั้งยังสื่อความปรารถนาดีจากโครงการในพระราชดำริไปสู่ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยใช้โคคูน 2 ตัว กำลังยื่นดอกคามีเลียให้กัน ส่งมอบความรักและความปรารถนาดีต่อกัน เพราะสารสกัดจากเมล็ดคามีเลียจะทำให้มีหัวใจที่ดี โดยสีชมพูหมายถึงความรัก และสีเหลืองหมายถึงตัวแทนของคามีเลีย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่จัดงาน บริเวณควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ทอดพระเนตรพื้นที่จำหน่ายน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ภายในกูร์เมต์ มาร์เก็ต และทอดพระเนตรร้านพันธมิตรที่เข้าร่วมงาน อาทิ ครัวการบินไทย ร้านตั้งใจย่าง ร้านปาท่องโก๋เสวยคาเฟ่ ร้านผัดไทยไฟทะลุ ร้านผักดอกเตอร์1993 ร้าน Napha Chefs รวมถึงร้านค้าในโซน Food Expo

โดยความเป็นมาของน้ำมันเมล็ดคามีเลียนั้น เป็นที่รู้จักในประเทศจีนนานกว่า 1,000 ปี มีประโยชน์มากมายจนได้ชื่อว่าเป็น น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก เนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอก และไม่มีกรดไขมันทรานส์ ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้น้ำมันเมล็ดคามีเลียยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน โรคอัมพาต โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้น อีกทั้งน้ำมันเมล็ดคามีเลียมีจุดเดือดสูงมากกว่า 250 องศาเซลเซียส จึงทำให้สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทอด การผัด การหมักหรือใช้เป็นส่วนผสมของน้ำสลัด น้ำมันเมล็ดคามีเลียถือเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ในสินค้าน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภายใต้ตราสินค้าภัทรพัฒน์

“เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2566   ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานได้แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซน Food Expo จัดขึ้นบริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G พบกับสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ สินค้าจากร้านภัทรพัฒน์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย รวมถึงผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมัน สายพันธุ์ Camellia oleifera ฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร ของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สู่หลากหลายผลิตภัณฑ์ผ้าทอสีน้ำตาลประกายทองสวยงาม, ชิม ช้อป สินค้าคุณภาพจาก กูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่ใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลียในการปรุงเมนู แบ่งเป็น สินค้าสุขภาพ, วัตถุดิบ และร้านอาหารดัง อาทิ ซุปครีมข้าวไรซ์เบอร์รี่เห็ดแชมปิญองและน้ำมันเมล็ดคามีเลีย จาก Soup & Salad Gourmet Market, สลัดสเต็กทูน่า จากครัวการบินไทย, ทองม้วนบ้าบิ่น ร้านรำไพขนมไทย และร้านอาหารการันตีความอร่อยจากมิชลิน ไกด์ อาทิ ข้าวหน้าหมูแดงย่างถ่าน ร้านตั้งใจย่าง, ปาท่องโก๋เสวยทอด ร้านปาท่องโก๋เสวยคาเฟ่, ผัดไทยไฟทะลุโคตรคอหมูย่าง ร้านผัดไทยไฟทะลุ รวมถึงเมนูอาหารสุขภาพจากเชฟชื่อดังและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ เกี๊ยวซ่าหมูมินิฮาร์ท ร้าน MAMAFU, ข้าวโพดหวานย่างน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ร้านผักดอกเตอร์1993, หมี่คลุกแซ่บเลิศพะโล้ และลาบสลัดน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ร้านNapha Chefs และโซน Exhibition Art บริเวณ คิว สเตเดียม ชั้น M ชมนิทรรศการ “ต้นทางฟื้นป่า ปลายทางน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคามีเลีย

นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ในราคาพิเศษได้ภายในงาน โดยจำหน่ายน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ชุดพิเศษ 4 ขวด ในราคา 499 บาท และเมื่อซื้อน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ครบ 800 บาท รับกระเป๋าผ้า จำนวน 1 ใบ เฉพาะงานนี้เท่านั้น 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

18 − seven =