อาร์เอส กรุ๊ป ยกระดับทุกมิติการใช้ชีวิตได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings อยู่ในระดับ AA

0
161

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่มุ่งมั่นยกระดับทุกมิติการใช้ชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยง ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ AA สะท้อนให้เห็นว่า อาร์เอส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานและจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างจริงจังในทุกมิติ ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 193 บริษัท 

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา อาร์เอส กรุ๊ป พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร สังคม ชุมชน พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเราได้ดำเนินงานภายใต้กรอบของ ESG ในทุกมิติ

  1. ด้านสิ่งแวดล้อม (E – Environment) นอกจากการออกผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีและดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะพลาสติกประเภท PE1 และนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล พร้อมใส่ไอเดียสร้างสรรค์ให้กับขยะพลาสติกเหล่านี้ จนเกิดเป็น “กระเป๋า RS Net Zero” ที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกที่สะสมจากการแยกขวดมาตลอดทั้งปี โดยนำรายได้จากการจำหน่ายไปสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Awards โดยอาคารอาร์เอส กรุ๊ป ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเภทอาคารสำนักงาน จากการไฟฟ้านครหลวง ตอกย้ำให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน ด้วยการออกแบบอาคารที่มีแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการใส่ใจทั้งคุณภาพอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการทำงานภายในอาคาร

  • ด้านสังคม (S – social) อาร์เอส กรุ๊ป เดินหน้าสนับสนุนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมทั้งสำหรับพนักงาน และสังคมเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้นโยบาย RS Diversity, กิจกรรม Zero Tolerance of Bullying: ยุติการบูลลี่ให้เป็นศูนย์ รวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงนักธุรกิจและเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ RS Young Blood เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิต-นักศึกษา หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของอาร์เอส
  • ด้านบรรษัทภิบาล (G- Governance) ในปีที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศให้ อาร์เอส กรุ๊ป ผ่านการรับรองสถานะเป็น “สมาชิกของแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี พร้อมทำการประกาศนโยบาย “No Gift Policy” อย่างเป็นทางการ และได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายหลักการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สิทธิมนุษยชน และช่องทางการแจ้งเบาะแสแก่พนักงานเก่าและพนักงานใหม่อย่างครบถ้วน

“การได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ AA นี้ เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและตั้งใจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ ทั้งต่อคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงการประหยัดพลังงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งยังมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ อาร์เอส กรุ๊ป ชุมชน และสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ตลอดจนนำไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต” คุณสุรชัย กล่าวปิดท้าย

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ทาง www.rs.co.th และhttps://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

one + 15 =