DITP เปิดตัวโครงการ IDEA LAB รุ่นที่ 6มุ่งสร้างแบรนด์ไทยรุ่นใหม่สู่ตลาดโลก เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน

0
288

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP เปิดตัวโครงการ IDEA LAB รุ่นที่ 6 เน้นย้ำการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ผ่านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการปรับตัวตามเมกะเทรนด์ (Megatrend)

นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยมีเป้าหมายผลักดันให้ไทย ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย ในปี 2570 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ประกอบการไทยประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ให้นำความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ มาใช้ในการ “สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (NEW ECONOMY)

“โครงการ IDEA LAB : Thai Brand Incubation Program เป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการแบรนด์ไทย ให้สามารถสร้างอัตลักษณ์และจุดแข็งของแบรนด์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการเมกะเทรนด์ ซึ่งคือ “การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม” นับเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้า รัฐบาลไทยเองได้กำหนดนโยบาย BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ โดยนำจุดแข็งของไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรชั้นดี มาพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา กรมได้มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับ BCG แล้วกว่า 81 กิจกรรม มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 8,604 ราย เกิดมูลค่าการค้ากว่า 6,211 ล้านบาท

โดยแนวคิดของโครงการ IDEA LAB ในปีนี้ คือ “Be Real” ซึ่งแสดงถึงการสะท้อนถึงตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ แสดงความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคมของแบรนด์ รวมทั้งส่งเสริมให้แบรนด์ไทยนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจ แบบ BCG Economy มาเป็นจุดแข็งในการสร้างแบรนด์ ให้เหมาะสมกับความต้องการในตลาดต่างประเทศต่อไป”

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ให้รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ เป็นการดำเนินโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย หรือ IDEA LAB: Thai Brand Incubation Program รุ่นที่ 6 จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Be Real” เพื่อผลักดันผู้ประกอบการแบรนด์ไทยที่มีสินค้าศักยภาพและมีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ โดยจะเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรเพื่อต่อยอดทางการตลาดด้วยกลยุทธ์เฉพาะราย

โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1: กิจกรรม Brand Talk เสวนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ โดยนอกจากผู้เข้าร่วมในงานแล้วยังมีผู้เข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์อีกกว่า 109 แบรนด์ และช่วงที่ 2: กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแบรนด์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาเชิงลึก รวมถึงพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์แบบเฉพาะราย โดยจะสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครจาก 40 แบรนด์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 แบรนด์ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2566

“โดยในปีนี้ ได้มีกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ คือกิจกรรมการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์กับตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ Brand Storytelling Highlights ผ่านสื่อออนไลน์ชั้นนำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ IDEA LAB รุ่น 1– 5 และ 6 เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม” นางสาวประอรนุช กล่าวเสริม

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์เสริมสร้างศักยภาพผ่านกลุยทธ์การสร้างแบรนด์ยังสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงที่ 2 ได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3ILFpeS  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9519 5666

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

four × three =