‘เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย’ มาแรง กวาด 2 รางวัลจาก HR Asia 2023คว้าแชมป์ ‘บริษัทที่น่าร่วมงานมากที่สุด’ พร้อมการันตี ‘บริษัทที่ใส่ใจพนักงานยอดเยี่ยม’

0
825

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT”  ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ประกาศความสำเร็จล่าสุด คว้ารางวัลบริษัทที่น่าร่วมงานมากที่สุด (Best companies to work for in Asia 2023) และรางวัลบริษัทที่ใส่ใจพนักงานยอดเยี่ยม (Most caring company awards 2023) ประจำปี พ.ศ.2566 จาก HR Asia สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประเมินและคัดเลือกบริษัทชั้นนำจากทั่วเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในองค์กร ตอกย้ำความโดดเด่นของ FPT ในการให้ความสำคัญกับพนักงานที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ที่ดี ครอบคลุมทั้งมิติการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิต

การได้รับรางวัลบริษัทที่น่าร่วมงานมากที่สุด และรางวัลบริษัทที่ใส่ใจพนักงานยอดเยี่ยม จาก HR Asia 2023 ในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความตั้งใจของ FPT ในการดูแลพนักงานในองค์กร โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลผ่านการปฏิบัติตามหลักการบริหารบุคลากรที่ดี ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการการสรรหาบุคลากร

การจัดการอบรมและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การแนะนำและช่วยเหลือให้บุคลากรสามารถเติบโตในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมไปถึงการเคารพและรักษาสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมของพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความแตกต่างผ่านค่านิยมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การร่วมแรงร่วมใจ การให้เกียรติกันและกัน การก้าวไปข้างหน้า และความจริงใจ การยึดถือค่านิยมเหล่านี้ทำให้ FPT สามารถพัฒนาและส่งมอบประสบการณ์ที่
ดีให้กับลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และสามารถสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอได้ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมแนวคิดเรื่องความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาค (Equity) และการมีส่วนร่วม (Inclusion) หรือ DEI ผ่านการยกระดับสิทธิการลาของพนักงานให้ครอบคลุมความแตกต่างและหลากหลาย โดยไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเพศและบทบาทในสังคม

การดูแลสุขภาวะของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญที่ถูกขับเคลื่อนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับสูง โดย FPT ได้ยกระดับสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน ด้วยการเพิ่มประเภทของวันลาให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ความหลากหลายของพนักงานทุกคน ซึ่งการใส่ใจกับความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร

FPT กระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรผ่านแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ การประสานการเชื่อมต่อ (Reconnect) การคิดใหม่ (Rethink) และการเริ่มใหม่ (Restart) โดยสนับสนุนให้พนักงานสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และทันท่วงที เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ใช้แนวคิด “ปัจจัยสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ” เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร สะท้อนภาพความสำเร็จได้จากผลการสำรวจระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Engagement Survey) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 62% ในปี 2564 เป็น 73% ในปี 2565 ผลการสำรวจในเชิงบวกนี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้บริษัทฯ ต้องการผลักดันเรื่องการสร้างความผูกพันให้มากยิ่งขึ้นไป

เพื่อยกระดับประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง FPT ได้วางเส้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 6 Touch Point ดังนี้  

  1. การดึงดูดบุคลากรคุณภาพให้สนใจร่วมงานกับองค์กร (Attraction):  FPT เดินหน้าสร้าง Employer Brand เพื่อดึงดูดบุคลากรคุณภาพ โดยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่น่าสนใจและมีความมั่นคง การพัฒนาหน้าเว็บไซต์รับสมัครงานให้ดูน่าเชื่อถือและดึงดูด ประกอบกับการประกาศโฆษณาเกี่ยวกับองค์กรเพื่อรับสมัครพนักงาน รวมถึงการจัดงานเปิดสถานที่ทำงานให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าชมบรรยากาศการทำงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • การสรรหาบุคลากร (Recruitment): มีการเสนอแพ็กเกจค่าตอบแทน และสวัสดิการที่สมน้ำสมเนื้อ เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพ
  • การจัดกิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ (Onboarding): FPT เปลี่ยนรูปแบบการต้อนรับพนักงานใหม่แบบเดิม ๆ เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น สามารถสร้างความประทับใจ ความรู้สึกร่วม ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรตั้งแต่ช่วงแรกของการเข้าทำงานให้กับพนักงานใหม่ เพื่อพนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและเพื่อนร่วมงานได้ราบรื่นมากขึ้น
  • การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Development): บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานทุกระดับ ซึ่งมีทั้งการอบรม และส่งพนักงานเข้าคอร์สพัฒนาศักยภาพตามสายงาน
  • การดูแลและรักษาบุคลากรคุณภาพ (Retention): FPT เดินหน้าจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ปัจจัยการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันกับองค์กร
  • การสิ้นสุดสัญญาจ้าง (Separation): บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง รวมถึงขอข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรต่อไป

สำหรับรางวัลบริษัทที่น่าร่วมงานมากที่สุดประจำปี พ.ศ.2566 เป็นรางวัลที่ตัดสินจาก Total Engagement Assessment Model (TEAM) แบบประเมินซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ HR Asia ที่วัดความสุขในการทำงาน ความเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมไปถึงแรงจูงใจในการทำงาน โดยรางวัลนี้จะมอบให้บริษัทชั้นนำที่ได้คะแนนสูงสุด 50 อันดับในทวีปเอเชีย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

3 + 12 =